Duurzame huisvesting: het begin

In 2005 werd de grootste wens van de Eerwaarde Dagpo Rinpochee vervuld. Een lange termijnproject, de verplaatsing van het klooster Dagpo Shedrup Ling, werd een feit. Van een tijdelijk onderkomen in de Tibetaanse nederzetting Mainpat in Centraal India ging het klooster naar een nieuw en permanent onderkomen in Kaïs in de Kullu Vallei. In dit klooster worden de unieke Dagpo tradities bestudeerd op een plaats die ook toegankelijk is voor bezoekers uit de hele wereld.

Geheel onverwachts werd in 2015 duidelijk dat er een aantal grote problemen waren die van structurele aard blijken te zijn. Deze problemen vragen om grondige renovatie van de gebouwen om ernstige gevolgen te voorkomen voor de veiligheid van de kinderen en monniken. 

Uiteraard hoopt Eerwaarde Dagpo Rinpochee dat de problemen met de gebouwen zo snel mogelijk worden opgelost op een duurzame en ecologische wijze. Voor de monniken en voor TWF zijn de adviezen die Eerwaarde Dagpo Rinpochee geeft zeer waardevol.

Zijn belangrijkste advies voor dit moment: “Pak zo snel mogelijk de zaken aan die aangepakt moeten worden. Ga dan stap voor stap verder met wat haalbaar is tot het gewenste eindresultaat wordt bereikt.”

Veiligheid in gedrang

Nadat de monniken in 2015 ondersteuning hadden gevraagd bij The Dagpo Educational Fund (TDEF) voor de aanleg van verwarming kwamen de problemen met de gebouwen aan het licht.

In India bleek nauwelijks kennis te zijn van het aanleggen van duurzame verwarming in bestaande gebouwen. Daarom is in Nederland hulp gezocht en gevonden bij de TU-Delft. Architectuurstudenten van de afdeling Bouwkunde waren bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzame verwarming in het klooster. Ook kregen zij de opdracht een medische post te ontwerpen op een stuk grond voor het klooster.

Het onderzoek, dat in 2015 en 2016 plaatsvond, had echter een verrassende uitkomst. De conclusie was, dat voordat gestart kon worden met de aanleg van verwarming, er eerst een onderzoek moest komen naar de veiligheid van het terrein en alle gebouwen! De Kullu Vallei is zeer gevoelig voor aardbevingen en landverschuivingen en bij de bouw van het klooster was hier geen rekening mee gehouden. Vanwege het grote gevaar op aardverschuivingen kon ook de medische post niet op de geplande plaats gebouwd worden.

Onderzoek naar het gevaar van aardbevingen en landverschuivingen

In 2017 heeft, als vervolg op het onderzoek van de TU-Delft, het internationaal bouw- en adviesbureau Arup een verkennend geologisch en een bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van het terrein en de gebouwen. Arup voerde dit uit in het kader van hun Community Engagement Program.De uitkomst was dat de gebouwen in een slechte technische staat verkeren. Zeker gezien de grote risico’s op aardbevingen en landverschuivingen. Ook de grondwaterhuishouding moet dringend aangepakt worden om aantasting van de fundering en verzakkingen te voorkomen.

Forse maatregelen moeten getroffen worden om de gebouwen voor de schoolkinderen en monniken veilig, gezond en duurzaam te maken. 

Oprichting van een stichting

De realisatie van deze forse maatregelen gaat veel werk en tijd vergen én veel geld kosten. Daarom is in 2018 in samenspraak met de Eerwaarde Dagpo Rinpochee besloten The WHISE Foundation op te richten. De belangrijkste taken zijn de fondsenwerving en het projectmanagement van de renovatie. De stichting zet zich met veel enthousiasme in voor goede, veilige en duurzame renovatie van het klooster- en schoolgebouw en de medische post.

Doelen

  • De realisatie van duurzame, veilige kloostergebouwen, die bestand zijn tegen aardbevingen en landverschuivingen in de Kullu Vallei.
  • Het aanpakken van de milieuproblematiek door het realiseren van een schone vuilverbranding, een deugdelijk rioleringssysteem en een goede drainage van het terrein.
  • De realisatie van een veilig schoolgebouw voor het basisonderwijs.
  • Het herbouwen van de huisvesting van de medische post. 
  • In alle gebouwen een goede verwarming en koeling.

Masterplan

In 2019 heeft The WHISE Foundation gevraagd Hopper bv een masterplan op te stellen. Hierin worden de verschillende fasen van de gehele renovatie beschreven. Het geeft inzicht in wat er moet gebeuren op korte, middellange en lange termijn. In het plan wordt aandacht besteed aan alle relevante aspecten van de renovatie zoals een goede drainage van het terrein, voldoende ventilatie in de gebouwen, een veilige elektriciteitsvoorziening, een milieuvriendelijke riolering, een duurzame schone (warm)watervoorziening, isolatie en verwarming, evenals een schone afvalverwerking.

De doelstelling van The WHISE Foundation is de komende 10 – 15 jaar de verschillende fases van het masterplan te realiseren. Uitgangspunt is: eerst doen wat nodig en urgent is en daarna wat haalbaar is. Het klooster bepaalt de urgentie in overleg met de ingenieurs, architect en The WHISE Foundation. Een belangrijke taak voor The WHISE Foundation is te zorgen voor voldoende financiële draagkracht.

 
nl_NL

Vul hierboven in waar u naar zoekt of ga direct naar 1 van de onderstaande onderwerpen:

Doet u mee met de lichtjesactie voor de Dag van de Wonderen?